Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu optimālu lietošanas pieredzi un tīmekļa vietnes funkcionalitāti.
Apstiprinot sīkdatņu lietošanu, jūs paziņojat, ka piekrītat izmantot sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politika
Pārvaldīt

SPICES ELEKTRONISKĀ DĀVANU KARTE

Dāvana īpašiem dzīves mirkļiem!

Nezini, ko uzdāvināt sev tuvam cilvēkam viņa īpašajā dienā? Uzdāvini ko īpašu - izvēles brīvību ar Spice dāvanu karti!

Dāvanu kartes īpašniekam ir iespēja kartes summu izlietot pa daļām visos tirdzniecības centra Spice un Spice Home veikalos un restorānos.

Iegādājies dāvanu karti ērti spice.lv mājas lapā vai uz vietas informācijas centros.


PĀRBAUDĪT BILANCI

Lūdzu, norādiet kartes numuru, lai aplūkotu savas elektroniskās dāvanu kartes atlikumu.
Nepieciešams uzgaidīt 30 minūtes, pēc pēdējā pirkuma veikšanas, lai uzrādītos precīzs atlikums.
Spices elektroniskā dāvanu karte un tās kvīts tiek uzskatīta par naudas norēķinu. TC Spice un TC Spice Home neuzņemas atbildību par kartes nozaudēšanu un nav atbildīga par nozaudētās summas atgriešanu. Ja kvīts vai dāvanu karte ir pazaudēta, elektronisko dāvanu karti ir iespējams saņemt T/C Spice un Spice Home informācijas centros uzrādod personu apliecinošu dokumentu. Ja karte jau ir izņemta, kartes dublikāti netiek izsniegti un atlikumi netiek atgriezti.


TC „SPICE” DĀVANU KARŠU LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Spēkā no 01.04.2019.

Šie noteikumi nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Transact Pro” sadarbībā ar SIA „Tirdzniecības centrs „Pleskodāle”” emitēto elektronisko dāvanu karšu, kas satur „Transact Pro” emitēto elektronisko naudu, izmantošanas kārtību. Tie ir saistoši visiem Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Elektroniskās dāvanu kartes tiek izsniegtas, lai Pircēji un Lietotāji, tās izmantojot, norēķinātos par tirdzniecības centrā „SPICE” un „SPICE Home” pieejamām precēm un pakalpojumiem ar tajās esošo Emitenta emitēto elektronisko naudu. Dāvanu kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai.


1. DEFINĪCIJAS

Autorizācija – Tirgotāja iniciēts Kartes datu elektroniskās pārbaudes process Emitenta atļaujas veikt Darījumu pieprasīšanai.

Cenrādis – spēkā esošs Komisijas maksu saraksts, kas pieejams Dāvanu karšu iegādes vietā Pārstāvja Infocentrā un Pārstāvja tīmekļvietnē www.spice.lv.

Darījums – Tirgotāja iniciēta finansiāla darbība, kurā Lietotājs veic maksu par pirkumu vai pakalpojumu, norēķinoties ar Kartes kontā esošo Emitenta emitēto elektronisko naudu, izmantojot Karti.

Dāvanu karte, Karte – Emitenta izdota MasterCard zīmola elektroniskā dāvanu karte, kas ir anonīms maksājuma instruments ar unikālu numuru un paredzēta Darījumu veikšanai – samaksai par precēm un pakalpojumiem – Tirgotāju tirdzniecības vietās tirdzniecības centrā „SPICE” un „SPICE Home” ar Emitenta emitēto elektronisko naudu. Kartēm var būt vairāki dizaini.

Dāvanu kartes līgums – dokumentu kopums, kas reglamentē Pircēja, Lietotāja, Emitenta un Pārstāvja tiesības un pienākumus, emitējot elektronisko naudu, izdodot, pārdodot, apkalpojot un lietojot Dāvanu karti. Dāvanu kartes līgums sastāv no Noteikumiem, Cenrāža un Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumiem. 

Lietošanas termiņš – termiņš, kura laikā ar Karti var samaksāt par precēm un pakalpojumiem. Lietošanas termiņš ir norādīts uz Kartes.

Emitents – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Transact Pro”, vienotais reģistrācijas numurs 41503033127, juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija, tīmekļvietne: www.transactpro.lv, licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus, kura ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus licenču reģistrā ar Nr. 06.12.04.416/359 un kuras darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Emitents veic elektroniskās naudas emisiju, Dāvanu karšu izgatavošanu, izdošanu, norēķinu nodrošināšanu par Darījumiem un citas Noteikumos paredzētās darbības.

Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumi – Emitenta apstiprināti noteikumi, kas piemērojami Kartēm, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Noteikumiem, pieejami elektroniski Emitenta tīmekļvietnē www.transactpro.lv, kā arī papīra formātā Emitenta birojā un Pārstāvja Infocentrā.

Kartes aktivizēšana – darbība, kuru iniciē Pārstāvja pilnvarota persona Kartes iegādes brīdī un kuras laikā Kartei tiek piešķirts Lietošanas termiņš un Pircēja izvēlēta Nominālvērtība. Karte ir derīga lietošanai ar tās iegādes brīdi.

Kartes nozaudēšana – Kartes nozaudēšana, nozagšana.

Komisijas maksa – maksa par pakalpojumiem, kas tiek saņemti saistībā ar Karti. Komisijas maksa tiek noteikta atbilstoši spēkā esošam Cenrādim.

Lietotājs – fiziska persona, kura izmanto Karti Darījumu veikšanai un kuras paraksta paraugs ir uz Kartes.

Nominālvērtība – uz Kartes norādītā vērtība euro, kuru Pircējs Kartes iegādes brīdī samaksā Pārstāvim un kura ir ekvivalenta Kartes kontā esošajai elektroniskās naudas summai.

Noteikumi – šie „SPICE” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši Emitentam, Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Pārstāvis – Emitenta pilnvarota persona, kas Infocentrā Emitenta vārdā un uzdevumā izplata Kartes un pārstāv Emitentu attiecībās ar Pircējiem un Lietotājiem. 

PIN kods – četru ciparu kombinācija – 1234 –, kuru Lietotājs izmanto, apstiprinot Darījumus, kas veikti ar Karti, kā arī apskatot Kartes konta atlikumu bankomātā.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas Karti (-es).

Tirdzniecības centrs „SPICE” un „SPICE Home” – centrs, kurā izvietotas Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietas un kurš atrodas Lielirbes ielā 29 un Jaunmoku ielā 13, Rīgā; tīmekļvietnes adrese: www.spice.lv.

TC „SPICE” Infocentrs vai Infocentrs – Karšu tirdzniecības vieta tirdzniecības centra „SPICE” un „SPICE Home” ietvaros, kur iespējams iegādāties Dāvanu karti, kā arī veikt citas Noteikumos paredzētās darbības.

Tirgotājs – juridiska persona, kura ir noslēgusi Telpu nomas līgumu ar Pārstāvi un kura pieņem Karti Darījumu apmaksai.2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Karte ir anonīma, un uz tās netiek norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un uzvārds vai nosaukums. 

2.2. Kartei ir ierobežots Lietošanas termiņš, kas nav ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no Kartes aktivizēšanas dienas (iegādes datuma).

2.3. Kartei ir ierobežota minimālā un maksimālā pieļaujamā Nominālvērtība, un tā nedrīkst būt mazāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents 10,00 EUR (desmit euro), un lielāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro). 

2.4. Ar Karti var norēķināties tikai tirdzniecības centrā „SPICE” un „SPICE Home” izvietotajās Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietās, kurās ir iespējams norēķināties ar MasterCard zīmola maksājumu kartēm.

2.5. Karti var izmantot vairāku Darījumu veikšanai tās Lietošanas termiņa un Nominālvērtības ietvaros.

3. KARŠU IEGĀDE

3.1. Kartes var iegādāties Infocentrā. Kartes var iegadāties gan fiziska, gan juridiska persona.

3.2. Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic maksa apmērā, kas ekvivalents pilnai Kartes Nominālvērtībai, un jāsamaksā Kartes izsniegšanas maksa, ja tāda ir noteikta. Samaksa veicama skaidrā naudā vai ar maksājumu karti. Skaidrā naudā var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo vērtību līdz 400,00 EUR (četri simti euro). Iegādājoties Dāvanu kartes par lielāku kopējo nominālvērtību, norēķini, kas pārsniedz norādīto summu, ir jāveic ar citu maksājumu karti vai pārskaitījumu. Samaksu par Karti nav iespējams veikt ar citām dāvanu kartēm, čekiem vai tml.

3.3. Kartes Nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī, ņemot vērā Noteikumu 2.3.punktu.

3.4. Pēc Kartes Nominālvērtības samaksas Karte tiek aktivizēta. Kartes aktivizēšana ir pabeigta brīdī, kad Pārstāvis izdrukā šo darījumu apliecinošu kases čeku. Pircējam tiek izsniegta Karte, uz kuras ir uzdrukāta tās Nominālvērtība. Kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegts Kartes pirkuma čeks un Kartes iemaksas čeks atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

3.5. Juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, tiek piemērots Noteikumu 5.punktā noteiktais.

3.6. Pircējam nekavējoties pēc Kartes saņemšanas ir jāpārbauda uz Kartes un Kartes iemaksas čekā norādītā Nominālvērtība un, vai Karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, viņam tas nekavējoties jādara zināms Pārstāvim. Ja rodas strīds par Nominālvērtību, par noteicošo ir uzskatāma Nominālvērtības summa, kas norādīta Kartes pirkuma un Kartes iemaksas čekā. Ja Pircējs nevar iesniegt attiecīgo čeku, par Nominālvērtību tiek uzskatīta elektroniskās naudas summa, kas ekvivalenta naudas summai, kura tiek konstatēta atbilstoši Infocentra kases aparāta, kas izsniedza attiecīgo čeku, datiem.

3.7. Pircējam ir obligāti jāsaglabā darījumu apliecinošs kases čeks un Kartes iemaksas čeks, kas ir vienīgais Dāvanu kartes iegādes pierādījums. Tas jāuzrāda Dāvanu kartes nozaudēšanas gadījumā. 

3.8. Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, Cenrādi un pilnībā tiem piekrīt, ar konkludentām darbībām piekrīt Dāvanu kartes līguma noslēgšanai ar Emitentu, kuru pārstāv Pārstāvis, kas pieņēma Pircēja pieteikumu Dāvanu kartes iegādei. Ar Dāvanu kartes iegādes brīdi Pircējam kļūst saistoši Noteikumi un Cenrādis.4. KARŠU IEGĀDES IEROBEŽOJUMI

4.1. Pircējs vienā reizē bez identifikācijas var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo Nominālvērtības summu, kuras ekvivalents nepārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro), ievērojot 2.3.punktā noteiktos Kartes Nominālvērtības ierobežojumus.

4.2. Kartes ar lielāku kopējo Nominālvērtības summu ir iespējams iegādāties Noteikumu 5.punktā paredzētajā kārtībā, veicot Pircēja identifikāciju atbilstoši Emitenta klientu identifikācijas procedūrām.

4.3. Emitentam un/vai Pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt Pircējam Dāvanu kartes, ja ir aizdomas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.5. KARŠU IEGĀDE VAIRUMĀ

5.1. Juridiskās vai fiziskās personas, kuras vēlas iegādāties Kartes par kopējo Nominālvērtības summu, kas ir lielāka par 150,00 EUR, (turpmāk tekstā – Vairumpircējs) vēršas Pārstāvja administrācijā un noslēdz atsevišķu Dāvanu karšu pirkuma līgumu, aizpildot pieteikumu, kurā tiek definēts Dāvanu karšu iegādes mērķis un Pircējam noteikts pienākums reģistrēt Dāvanu karšu tālāku nodošanu Lietotājam.

5.2. Ja Vairumpircējs vēlas pasūtīt un iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, pēc Dāvanu Karšu iegādes līguma noslēgšanas Vairumpircējam tiek nosūtīts rēķins.

5.3. Vairumpircējam ir pienākums minēto rēķinu samaksāt 10 (desmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas. Ja maksājums noteiktajā termiņā nav veikts, tad ne Pārstāvim, ne Emitentam šis pasūtījums nav saistošs.

5.4. Pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā rēķina samaksas pilnā apmērā sagatavo Kartes un paziņo Pircējam par iespēju saņemt pasūtītās kartes.

5.5. Ja Vairumpircējs ir iegādājies Kartes ar pārskaitījumu, iegādāto Karšu skaits pārsniedz 20 gab. un/vai Karšu kopējā Nominālvērtības summa pārsniedz 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro), Vairumpircēja pilnvarotais pārstāvis saņem pasūtītās Kartes Infocentrā kopā ar preču pavadzīmi, iesniedzot pilnvarojuma tiesības apliecinošu dokumentu.

5.6. Vairumpircēja pilnvarotais pārstāvis nekavējoties Karšu saņemšanas laikā pārbauda saņemto Karšu skaitu, uz Kartēm un pavadzīmē uzrādītās Nominālvērtības, kā arī pārbauda, vai Kartes nav acīmredzami bojātas. Konstatējot neatbilstības, tas nekavējoties jādara zināms Infocentra darbiniekam. Pēc Karšu izsniegšanas Vairumpircēja pilnvarotajam pārstāvim nekādas pretenzijas par Karšu skaita un Nominālvērtību atbilstību pasūtījumam, kā arī Karšu stāvokli netiek pieņemtas.6. PIRCĒJA IDENTIFIKĀCIJA

6.1. Emitentam un/vai Pārstāvim pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesības veikt Pircēja identifikāciju normatīvajos aktos un Emitenta klientu identifikācijas procedūrās noteiktajā kārtībā, kā arī atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama.7.
PIRCĒJA UN LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pircējam ir tiesības nodot Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem, Cenrādi un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības.

7.2. Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Kartes saņemšanas un parakstīšanas brīdi.

7.3. Pircējam/Lietotājam ir tiesības neierobežoti norēķināties ar Karti pie Tirgotājiem tās Lietošanas termiņa laikā un līdz brīdim, kamēr Darījumu un Komisijas maksu kopsumma nepārsniedz Kartes Nominālvērtību.

7.4. Pircējam ir tiesības nodot atpakaļ Pārstāvim bojātas Kartes atbilstoši Noteikumiem. Karšu nomaiņa tiek veikta tikai gadījumā, ja tiek iesniegta bojātā Karte un tai nav viltojuma pazīmju.

7.5. Pircējs ir iepazinies ar Latvijas Republikas tiesību aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un saprot, ka Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir tiesības ziņot atbildīgajām iestādēm un tiesības pieprasīt Pircēja un/vai Lietotāja identifikāciju gadījumos, ja Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir pamats uzskatīt, ka Pircējs un/vai Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu vai neparastu finanšu darījumu. 

7.6. Pircējs un/vai Lietotājs uzņemas visus riskus par Kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Karte tiek izsniegta Pircējam un/vai Lietotājam atbilstoši šiem Noteikumiem. Kartes nozaudēšanas gadījumā, ja pastāv risks Kartes nesankcionētai lietošanai, attiecīgā Karte tiek bloķēta, Pircējam un/vai Lietotājam piesakot Kartes bloķēšanu pa tālruni 67222555 un pēc iespējas īsākā laikā iesniedzot arī rakstveida paziņojumu. Visus riskus par iespējamiem nesankcionētiem Darījumiem ar Karti līdz brīdim, kad tā tiek bloķēta, uzņemas Lietotājs un/vai Pircējs; Emitents neatbild par neautorizētiem Darījumiem, kas veikti ar Karti, kuras Nominālvērtība nepārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro). Bloķējot karti, jānosauc vārds, uzvārds, kontaktinformācija, Kartes numurs (vai tā daļa, kuru var redzēt uz Kartes iegādi apliecinoša kases čeka).

7.7. Lietotājam un/vai Pircējam ir tiesības pieprasīt nozaudētas vai nozagtas kartes nomaiņu pret jaunu Karti ar tādu elektroniskās naudas atlikumu, kāds bija nozagtajai vai nozaudētajai Kartei, ja ievēroti 7.6.punktā minētie nosacījumi, Lietotājs un/vai Pircējs ir iesniedzis pieteikumu Kartes aizvietošanai, uzrādot Kartes iegādes čeku un samaksājot Komisijas maksu par Kartes aizvietošanu (tās ekvivalentu var ieturēt no Kartes elektroniskās naudas atlikuma). Emitentam ir tiesības atteikt Kartes aizvietošanu, ja Kartes Lietotāja un/vai Pircēja norādītā informācija ir neatbilstoša vai Kartes atlikums iztērēts līdz tās bloķēšanai.8. PIRKUMI AR KARTI

8.1. Karti ir iespējams lietot Darījumiem uzreiz pēc tās iegādes un aktivizēšanas.

8.2. Pirms pirkumu veikšanas ar Karti Kartes Lietotājam ir jāparakstās uz Kartes.

8.3. Pirkumus ar Karti veic, iesniedzot Karti Tirgotāja darbiniekam pirms Darījuma veikšanas.

8.4. Lai veiktu Darījumu, Tirgotāja darbinieks sāk Kartes Autorizāciju.

8.5. Ja Autorizācija ir veiksmīga, no Kartes konta tiek atskaitīta elektroniskā nauda, ekvivalenta pirkuma summai, un Lietotājs saņem Darījumu apliecinošu kases un POS termināla čeku. Lietotājam ir pienākums parakstīt vienu POS termināla čeka eksemplāru un iesniegt to atpakaļ Tirgotāja darbiniekam, otru saglabāt gadījumam, ja Emitents to pieprasa, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz Pircēja un/vai Lietotāja pieteiktajām pretenzijām. 

8.6. Ja Autorizācija nav veiksmīga, jo:

8.6.1. Kartes kontā nav pietiekams atlikums Darījuma veikšanai, Lietotājam ir tiesības samaksāt starpību ar citu Karti, skaidrā naudā vai ar bankas maksājumu karti, ja šādu iespēju paredz Tirgotājs;

8.6.2. Kartei ir beidzies Lietošanas termiņš, Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes atjaunošanai atbilstoši šiem Noteikumiem, samaksājot Komisijas maksu;

8.6.3. Karte ir bojāta, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes aizvietošanai atbilstoši šiem Noteikumiem;

8.6.4. netiek nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumi vai radušās citas tehniskas problēmas, Lietotājam samaksa par konkrēto preci vai pakalpojumu jāveic, izmantojot citu norēķinu līdzekli, ja tas ir iespējams. Ja šāds neveiksmīgs pirkuma mēģinājums notiek Kartes Lietošanas termiņa pēdējā dienā, Lietotājam ir tiesības bez Komisijas maksas samaksas prasīt Kartes Lietošanas termiņa pagarinājumu, kas nav īsāks par vienu dienu.

8.7. Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja Kartes konta atlikums ir ekvivalents 0,00 EUR (nulle euro), tai ir beidzies Lietošanas termiņš, tā ir bojāta vai saņemts Autorizācijas atteikums saistībā ar Kartes paziņošanu par nozagtu vai nozaudētu.

8.8. Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja darbiniekam ir aizdomas, ka Karte ir viltota vai Kartes drošības parametri neatbilst starptautisko maksājumu sistēmu noteikumiem. Pastāvot šādām aizdomām, Tirgotājs var aizturēt Karti. Aizturētās Kartes tiek nodotas Emitentam lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību ar tām.

8.9. Ja kāds Tirgotājs nepieņem Karti preču vai pakalpojumu samaksai vai ja Lietotājam rodas pamatotas aizdomas, ka Tirgotājs nevajadzīgi nolasa Kartes datus vairākkārt vai veic citas aizdomīgas darbības ar Karti, vai bez pamatota iemesla atsaka Lietotājam Darījuma veikšanu ar Karti, Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt par to Infocentra pārstāvi un/vai Emitentu un pēc pieprasījuma sniegt rakstveida paskaidrojumu, fiksējot radušos situāciju un visus apstākļus. Ja Lietotājs neievēro minētajā Noteikumu punktā noteikto attiecībā uz pienākumu informēt par iespējamu vai konstatētu Tirgotāja neatbilstošu rīcību, Emitenta Karšu apstrādes sistēmas dati par Darījumu tiks uzskatīti par pamatotu pierādījumu Darījuma faktam, ieskaitot Darījuma summu.

8.10. Ja Darījums tiek atcelts jebkādu iemeslu dēļ (piem., Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos), Tirgotājs atmaksā Lietotājam Darījuma summu vai tās daļu saskaņā ar Tirgotāja noteikto Darījumu atcelšanas kārtību.

8.11. Pārstāvis var noteikt konkrētus Tirgotājus, par kuru precēm vai pakalpojumiem samaksa nav iespējama ar Karti. Ja šādi ierobežojumi tiek noteikti, informācija par tiem tiek uzskatāmi izvietota Infocentrā un pie konkrētā Tirgotāja. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības Infocentrā pārliecināties, vai Karšu nepieņemšana ir konkrētā Tirgotāja iniciatīva (tātad – neatbilstoša šiem Noteikumiem) vai Pārstāvja noteikta.9. KOMISIJAS MAKSAS 

9.1. Par Kartes izsniegšanu un tās lietošanu tiek piemērotas Cenrādī noteiktās Komisijas maksas. Kartēm netiek piemērota gada maksa un atsevišķa maksa par elektroniskās naudas emisiju.

9.2. Komisijas maksas tiek noteiktas par papildu pakalpojumiem, kuri tiek sniegti pēc Pircēja vai Lietotāja pieprasījuma, piemēram, tai skaitā, bet ne tikai par Kartes atjaunošanu, bojātas Kartes aizvietošanu, Kartes konta atlikuma apskatīšanu bankomātā un tml.

9.3. Emitentam ir tiesības vienpusēji mainīt Komisijas maksas, nodrošinot to publicēšanu Pārstāvja tīmekļvietnē un Cenrāža izvietošanu Infocentrā.

9.4. Komisijas maksas ir maksājamas skaidrā naudā vai ar bankas maksājumu karti pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas. Komisijas maksu var ieturēt no Kartes konta atlikuma, Emitentam norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents maksājamajai Komisijas maksai, un attiecīgi samazinot Lietotāja prasījuma apmēru pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu, ja Kartes konta atlikums ir pietiekams Komisijas maksas samaksai.

9.5. Pēc Lietošanas termiņa beigām Kartei, kuras kontā elektroniskās naudas atlikums nav vienāds ar 0,00, līdz katra mēneša pēdējai darba dienai tiks ieturēta Komisijas maksa par Kartes konta uzturēšanu, līdz elektroniskās naudas atlikums Kartes kontā sasniegs 0,00 un Kartes konts tiks slēgts.10. PĀRSKATI PAR DARĪJUMIEM AR KARTI

10.1. Pārskatu par visiem ar Karti veiktajiem Darījumiem Lietotājs var pieprasīt Infocentrā, aizpildot pieteikumu. Lietotājs saņem atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

10.2. Informāciju par Kartes atlikumu Lietotājs var saņemt bez maksas Infocentrā, jebkurā diennakts laikā (izņemot pārtraukumus tehnisku iemeslu dēļ) Emitenta vai Pārstāvja tīmekļvietnē, ievadot Kartes numuru, vai pa tālruni 67222555, nosaucot Kartes numuru; par maksu Cenrādī noteiktā Komisijas maksas apmērā – jebkuras bankas bankomātā, uz kura ir MasterCard logo, ievietojot tajā Karti un ievadot PIN kodu. 

10.3. Noteikumu 10.1. un 10.2.punktā norādītā informācija ir pieejama Kartes Lietošanas termiņa laikā un vismaz pusotru gadu pēc Lietošanas termiņa izbeigšanās dienas Infocentrā un pie Emitenta. 

10.4. Noteikumu 10.1. un 10.2.punktā minētie pārskati un informācija tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta un zīmoga.11. KARŠU PAPILDINĀŠANA

11.1. Kartes Nominālvērtība Kartes aktivizēšanas brīdī tiek fiksēta, un pēc Kartes iegādes to nav iespējams palielināt vai papildināt.

11.2. Nav iespējams apvienot vairāku Karšu atlikumus.12. KARŠU LIETOŠANAS TERMIŅŠ, NEDERĪGAS UN VILTOTAS KARTES

12.1. Kartes Lietošanas termiņš tiek uzdrukāts uz Kartes. Karte ir derīga līdz pēdējam uz Kartes uzrādītā mēneša datumam (ieskaitot) Pārstāvja un/vai attiecīgā Tirgotāja darba laika ietvaros.

12.2. Karte nav derīga, ja:

12.2.1. tās elektroniskās naudas atlikums ir vienāds ar 0,00 (nulle) vai

12.2.2. tai ir beidzies Lietošanas termiņš, vai

12.2.3. tā ir bojāta (par bojātu tiek uzskatīta Karte, kurai nav iespējams elektroniski nolasīt tās magnētisko celiņu vai arī tai ir mehāniski bojājumi, nav redzams Kartes numurs, Nominālvērtība vai derīguma termiņš), vai

12.2.4. tā ir viltota vai tai ir viltojuma pazīmes.

12.3. Karte ir uzskatāma par viltotu, ja tās elektroniskās naudas atlikums ir lielāks par summu, kas ekvivalenta 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro), tās izskats/dizains neatbilst Pārstāvja noteiktajam Karšu paraugam vai tai ir citas Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos aprakstītas viltojuma pazīmes.

12.4. Viltotas Kartes tiek anulētas, tās nav iespējams aizvietot ar derīgām Kartēm, to atlikums netiek atpirkts un tā ekvivalents euro valūtā – izmaksāts Lietotājam.

12.5. Noteikumu 12.2.2. un 12.2.3.punktā noteiktajos gadījumos Karti var aizvietot ar jaunu, vēršoties ar atbilstošu pieteikumu Infocentrā un samaksājot Komisijas maksu.13. KARŠU ATJAUNOŠANA VAI AIZVIETOŠANA

13.1. Kartes Lietošanas termiņu ir iespējams atjaunot vienu reizi 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām, samaksājot Komisijas maksu. Lietotājam apmaiņā pret nomaināmo Karti tiek izsniegta jauna Karte ar tādu pašu atlikumu, kāds ir nomainītajai Kartei, un Lietošanas termiņu 6 (seši) mēneši. Nomaināmo Karti Lietotājs nodod Infocentrā.

13.2. Mehāniski bojātu Karti, ar kuru nav iespējams norēķināties, var aizvietot ar jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas nepārsniedz aizvietotās Kartes atlikumu.

13.3. Noteikumu 13.1. un 13.2.punktā minētajos gadījumos Lietotājam ir jārīkojas šādi:

13.3.1. Infocentrā jāaizpilda Kartes Lietotāja pieteikums; 

13.3.2. Lietotājam, kas iesniedz pieteikumu, obligāti jānorāda sava kontaktinformācija, lai Pārstāvja vai Emitenta pārstāvis var sazināties ar Lietotāju, ja rodas jautājumi saistībā ar pieteikumu;

13.3.3. Emitents izskata pieteikumu 2 (divu) Emitenta darba dienu (visas dienas, izņemot sestdienu un svētdienu, Latvijas Republikas svētku dienas, kā arī Emitenta noteiktās papildu brīvdienas, par ko informācija ir pieejama Emitenta tīmekļvietnē www.transactpro.lv) laikā no dienas, kad tas attiecīgo pieteikumu ir saņēmis;

13.3.4. pēc lēmuma pieņemšanas Pārstāvja vai Emitenta pārstāvis sazinās ar Lietotāju, kas iesniedza pieteikumu, un vienojas par Kartes aizvietošanas kārtību vai paziņo Kartes aizvietošanas atteikumu.

13.4. Bojāta Karte netiek aizvietota ar jaunu Karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes.

13.5. Bojāto Karšu aizvietošana ar jaunām Kartēm tiek veikta Infocentrā, iesniedzot bojāto Karti, samaksājot Komisijas maksu un uzrādot Kartes iegādi apliecinošu dokumentu.14. ELEKTRONISKĀS NAUDAS ATPIRKŠANA UN KARTES ATLIKUMA SAŅEMŠANA

14.1. Kartes Lietošanas termiņa laikā un 3 (trīs) gadu laikā pēc Lietošanas termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs iesniegt Infocentrā pieprasījumu Emitentam Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšanai un Kartes atlikuma izmaksāšanai bezskaidrā naudā. Lietotājs aizpilda noteiktas formas veidlapu, iesniedz Infocentrā Karti, pēc pieprasījuma uzrāda Kartes iegādi apliecinošu dokumentu un Lietotāja identifikācijas dokumentu, kā arī samaksā Komisijas maksu. Kartes atlikums netiek izmaksāts, ja tas nepārsniedz maksājamas Komisijas maksas apmēru, ja netiek iesniegta Karte, tiek konstatētas Kartes viltojuma pazīmes, tā ir bloķēta vai bojāta.

14.2. Elektroniskās naudas atpirkšanu un Kartes atlikuma izmaksu ir iespējams pieprasīt un saņemt tikai vienreiz un tikai Kartes atlikuma pilnā apmērā (pēc Cenrādī norādīto attiecīgo komisijas maksu ieturēšanas); Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšana pa daļām nav iespējama. Pēc atlikuma izmaksas Karte tiek anulēta, Kartes konts tiek slēgts un Karte vairs nav izmantojama.

14.3. Pēc Noteikumu 14.1.punktā noteiktā termiņa izbeigšanās Lietotājs zaudē prasījuma tiesības pret Emitentu par Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atlikuma atpirkšanu; elektroniskās naudas atlikums tiek dzēsts un tā ekvivalents naudā turpmāk netiek izmaksāts.15. PRETENZIJAS

15.1. Jebkādas pretenzijas par Kartes iegādi un Darījumiem ar Kartēm Pircējam un Lietotājam ir tiesības iesniegt Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā. 

15.2. Pretenzijas var iesniegt Infocentrā, kā arī Emitentam.

15.3. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, Kartes numuru, Darījumu vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu.

15.4. Pretenzijas par Darījumiem tiek izskatītas un tiek sniegta pamatota atbilde par pretenziju 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. Cita satura pretenzijas, kas saistītas ar Kartes iegādi vai tās lietošanu (tādas, kurās netiek apšaubīti Darījumi), tiek izskatītas atbilstoši Emitenta Sūdzību izskatīšanas politikā noteiktajai kārtībai.

15.5. Pretenzijas, kuras iesniegtas pēc šo Noteikumu 15.4.punktā minētā termiņa vai kuras neatbilst šo Noteikumu 15.3.punkta prasībām, netiek izskatītas. Noteikumos paredzētajos gadījumos pretenzijai jāpievieno Karte, ar kuru ir saistīta pretenzija.

15.6. Pircējam un Lietotājam ir pienākums pārbaudīt saņemtos čekus un kvītis nekavējoties pēc Kartes iegādes un Darījuma veikšanas. 

15.7. Jebkuru nesakritību gadījumā par noteicošiem tiek uzskatīti Emitenta izmantotās karšu darījumu apstrādes sistēmas dati par Darījumiem un Karšu atlikumiem.

15.8. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Emitents vai nu atjauno esošās Kartes darbību vai atlikumu, vai izsniedz pretenzijas iesniedzējam jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas atbilst pamatoti atlīdzināmajai summai. 

15.9. Ja pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, pretenzijas iesniedzējam ir pienākums samaksāt Komisijas maksu par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu saskaņā ar Cenrādi. Emitentam ir tiesības Komisijas maksu ieturēt no Kartes atlikuma, norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents Komisijas maksai, un atbilstoši samazinot Lietotāja prasījuma tiesību pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu. 16. EMITENTA UN PĀRSTĀVJA TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

16.1. Pārstāvis atbild tikai par Noteikumos aprakstīto savu pienākumu izpildi, Emitenta pienākumi papildus ir definēti Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos.

16.2. Emitents vai Pārstāvis neatbild par Tirgotāja pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību vai atbilstību.

16.3. Jebkurā gadījumā Emitenta atbildība ir ierobežota ar konkrētās Kartes atlikuma summu. 17. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN PIEMĒROJAMAIS LIKUMS

17.1. Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

17.2. Visi strīdi, kas Emitentam, Pārstāvim, Pircējam un Lietotājam rodas saistībā ar Kartēm vai Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā.18. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

18.1. Veicot samaksu par Karti vai parakstot Karšu iegādes līgumu, Pircējs noslēdz Dāvanu kartes iegādes līgumu, ar šo brīdi Pircējam ir saistoši visi Dāvanu kartes līguma noteikumi, tai skaitā Noteikumi. Pircējs ar šādām darbībām apliecina, ka ir iepazinies ar Dāvanu karšu līguma noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos pildīt. 

18.2. Emitents un tā pārstāvji ir tiesīgi veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams Dāvanu karšu līguma noteikumu un piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.


ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU „SPICE” CENRĀDIS


Pakalpojums Komisijas maksa1
Kartes izsniegšana EUR 0.60 par katru karti
Pirkumu komisija Bezmaksas
Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana t/c “SPICE” un t/c “SPICE HOME” Infocentrā, pa tālruni un internetā

Bezmaksas

Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana bankomātos (iespējams tikai Latvijā) EUR 0.75
Kartes atjaunošana vai aizvietošana EUR 7.50
Kartes konta uzturēšana pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām EUR 2.00 mēnesī, līdz kartes konta atlikums sasniedz EUR 0.00
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana EUR 20.00
Skaidras naudas izsniegšana Nav iespējams
Kartes konta izraksta izsniegšana 2 EUR 2.00
Darījumu pamatojošo dokumentu pieprasīšana no Tirgotāja EUR 15.00
Elektroniskās naudas atpirkšana, Kartes atlikuma izmaksāšana un Kartes konta slēgšana 3 EUR 10.00

Pārskaitījuma veikšana uz Lietotāja kontu, kas atvērts:

- Transact Pro;

- citā finanšu iestādē Eiropā


Bezmaksas

EUR 2.00Piezīmes:

1 – PVN netiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības likuma 52. panta pirmās daļas 21. apakšpunktam.

2 – komisijas maksa tiek piemērota, ja konta izrakstu pieprasa biežāk par reizi mēnesī vai ja to pieprasa pēc Lietošanas termiņa beigām.

3 – Komisijas maksa netiek piemērota, ja elektroniskās naudas atpirkšana un Kartes atlikuma izmaksa tiek pieprasīta gada laikā pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām.